Uvjeti korištenja

 

Uvjeti korištenja - izbornik

 

Molimo Vas da pa?ljivo pro?itate pravila i uvjete korištenja stranica EUROOGLASNIK

Detalje uvjeta korištenja pro?itajte listaju?i izbornik na vrhu ove stranice.

Internet stranice EUROOGLASNIK su u vlasništvu trgova?kog društva Agroterra logistica d.o.o, Oroslavje, Ljudevita Gaja 7 (dalje u tekstu: EUROOGLASNIK).

Pristupanjem i korištenjem sadr?aja stranica EUROOGLASNIK , stupate u ugovorni odnos sa EUROOGLASNIKom i potvr?ujete da ste pro?itali, razumjeli i suglasili se da ?e Vas ovi uvjeti obvezivati, te prihva?ate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji na?in ne sla?ete i ne prihva?ate sljede?e uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.

Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama EUROOGLASNIK , primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.

 

Registracija korisnika

Registracija korisnika Kao uvjet korištenja dodatnih usluga (kao što su „Bilješke", „Objavljeni oglasi" i sl.) na ovim stranicama, korisnik je obavezan registrirati se i odabrati lozinku.

EUROOGLASNIK zadr?ava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskra?ivanje mogu?nosti korištenja korisni?kog ra?una i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja.

U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti to?ne, potpune i va?e?e informacije potrebne za registraciju. Suprotno postupanje smatrat ?e se kršenjem ovih uvjeta korištenja i mo?e rezultirati trenutnim zatvaranjem korisnikova korisni?kog ra?una.

Korisnik je du?an ?uvati podatke o svome korisni?kom ra?unu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisni?kog ra?una, kao i za sve sadr?aje objavljene pod njegovim korisni?kim imenom.

Završetkom registracije korisnik prihva?a odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga EUROOGLASNIKa.

Korisnik koji ?eli objaviti oglase (komercijalne i besplatne) du?an je, prema Zakonu o zabrani i sprje?avanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, uz osnovne podatke u registraciji prilo?iti i sljede?e:

Pravne osobe - ime tvrtke, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe

Fizi?ke osobe - ime i prezime naru?itelja, OIB i njegovo prebivalište, odnosno boravište.

Prema ?lanku 7., stavku 2. navedenog Zakona svi tiskani i internetski oglasni mediji du?ni su prikupiti dodatne podatke. Tra?eni podaci ne?e biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti ?e od strane EUROOGLASNIKa biti korišteni u druge svrhe, ve? ?e biti korišteni za interne identifikacijske potrebe EUROOGLASNIKa.

Ako korisnik prilikom predaje oglasa (putem bilo kojeg kanala predaje) ne dostavi EUROOGLASNIKu sve tra?ene Zakonom propisane identifikacijske podatke nu?ne za uspješnu objavu oglasa, ista ?e se smatrati nepotpunom. Samim time EUROOGLASNIK nije du?an objaviti oglas, a svi materijalni i nematerijalni troškovi nastali u procesu predaje oglasa koja se smatra nepotpunom, teretit ?e se na trošak korisnika.

EUROOGLASNIK prema ?lanku 20. stavku 6. Zakona o medijima nije du?an provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa te prema, Zakonu o elektroni?koj trgovini ?lanak 18., stavak 1., nije odgovoran za sadr?aj pohranjenih podataka.

Unosom osobnih podataka korisnici su dali privolu EUROOGLASNIKu da iste prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zabrani i sprje?avanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

 

 

Kupoprodaja

EUROOGLASNIK daje platformu na kojoj kupci i prodavatelji kreiraju i ulaze samostalno u me?usobne daljnje dogovore.

Uporaba stranica EUROOGLASNIK ne ?ini EUROOGLASNIK odgovornim za prodaju/kupnju, niti je EUROOGLASNIK dio prodajnog procesa.

 

Sadr?aj oglasa

1. Svaki oglašiva? je odgovoran za pru?anje aktualnog, ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponu?enog proizvoda. Kod predavanja oglasa na stranici, oglašiva? dodjeljuje EUROOGLASNIKu pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod.

2. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na stranici na bilo koji drugi na?in od onog koji je istaknut od strane EUROOGLASNIKa

3. EUROOGLASNIK ula?e sve napore kako bi svojim ?itateljima ponudio kvalitetnu uslugu. Radi toga zadr?ava se pravo za brisanje svih onih oglasa koji ne zadovoljavaju taj kriterij. EUROOGLASNIK ima pravo urediti ili izmijeniti oglase bez najave, a to ?e se dogoditi u sljede?im okolnostima

 • kada je oglas predan u krivu rubriku kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna kada proizvod i/ili oglašiva? krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 •  kada proizvod mo?e uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji na?in kada se oglas prona?e u više od jedne kategorije ili se preda više od jednog puta kada proizvod i/ili sadr?aj oglasa sadr?i diskriminiraju?e aspekte, (dje?je) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale - kada sadr?aj jednog oglasa sadr?i više proizvoda ili usluga kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema EUROOGLASNIKu i ostalim nadle?nim zakonima Republike Hrvatske
 •  kada je oglas sumnjiv u pogledu da oglašava ukradenu ili ilegalnu robu kada je cilj oglasa promovirati poduze?e, direktno ili indirektno, bez da se plati za to
 •  kada je sadr?aj oglasa sastavljen na na?in da se ostvari bolja pozicija oglasa
 •  kada fotografija u oglasu sadr?i grafi?ka rješenja ili detalje koji je izdvajaju od ostalih oglasa
 •  kada oglas sadr?ava link na web stranice i/ili HTML tagove
 •  kada oglas sadr?ava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar teksta ili naslova oglasa
 •  kada oglas na bilo koji na?in narušava kvalitetu sadr?aja

4. EUROOGLASNIK nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritu?bu protiv oglašiva?a baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva

5. Ukoliko je oglas pla?en - ali ne ispunjava neke od uvjeta oglašavanja - biti ?e odbijen. Upla?eni iznos ?e predstavljati preplatu o ?emu ?e korisnik biti obaviješten, uz uputu da mu se taj iznos u odre?enom roku mo?e vratiti ili da ga mo?e iskoristiti za pla?anje drugog oglasa. Ukoliko korisnik ne postupi po uputi, EUROOGLASNIK ?e iznos preplate zadr?ati i proknji?iti kao naknadu za obavljenu korespondenciju i manipulativne knjigovodstvene troškove korisnikovom greškom. Prilikom kupnje usluga na EUROOGLASNIKu te njihovih otkazivanja, ili od strane EUROOGLASNIKa ili strane korisnika iz bilo kojeg razloga, EUROOGLASNIK nije du?an korisniku nadoknaditi vrijednost neobjavljenih usluga niti snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu u poslovanju klijenta nastalu kao posljedica ne pru?anja usluga.

6. EUROOGLASNIK ne?e pohraniti slikovne dokumente (fotografije) oglasa nakon što isti isteknu. Savjetujemo korisnicima da na svojim ra?unalima pohrane fotografije koje koriste u oglasima budu?i da EUROOGLASNIK nije du?an spremati ih.

7. Sve primjedbe uz ?lanak 8. Zakona o zaštiti potroša?a mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta EUROOGLASNIKa, Trsna 2d, 49243 Oroslavje ili putem e-mail adrese admin@eurooglasnik.com

 

Zaštita autorskih prava (intelektualnog vlasništva)

1. Prava koja se odnose na stranicu EUROOGLASNIK uklju?uju tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale (stati?ke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uklju?uju?i i domenu) pripadaju EUROOGLASNIKu.

2. Nije dozvoljena promjena, umno?avanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela stranice ili software-a ovog site-a osim ako nije druga?ije navedeno u sporazumu izme?u EUROOGLASNIKa i druge strane.

3. Sav sadr?aj na internetskim stranicama EUROOGLASNIK zabranjeno je kopirati u cjelini ili djelomi?no bez pismenog odobrenja EUROOGLASNIKa.

4. Nije dopušteno distribuiranje kopija ovih stranica ili omogu?avanje njihove dostupnosti tre?im osobama na bilo koji na?in,

5. Oglašiva?i su suglasni da EUROOGLASNIK mo?e bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole oglase koje su oglašiva?i objavili na stranicama EUROOGLASNIK koristiti, distribuirati i objaviti u svim tiskanim i internetskim izdanjima EUROOGLASNIKa, na drugim partnerskim internetskim stranicama EUROOGLASNIK te grupnim stranicama, kao i stranicama društvenih mre?a, kao što i oglase koje su oglašiva?i objavili na drugim partnerskim internetskim stranicama ili grupnim stranicama, te na društvenim mre?ama EUROOGLASNIK mo?e koristiti, distribuirati i objaviti i na stranicama EUROOGLASNIK

 

Isklju?enje

Isklju?enje

EUROOGLASNIK zadr?ava pravo isklju?iti iz daljnje uporabe ovih stranica, onog korisnika koji na bilo koji na?in krši ova pravila i uvjete, ili na bilo koji drugi na?in usporava ili ometa rad stranica.

EUROOGLASNIK tako?er zadr?ava pravo poduzeti odgovaraju?e pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

EUROOGLASNIK zadr?ava pravo isklju?iti iz daljnje uporabe ovih stranica onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovim stranicama, ili na bilo koji na?in neovlašteno koristi stranice, a osobito u smislu:

 • da kopira sadr?aje objavljene na ovim stranicama te ih onda objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja
 • da prilikom predaje oglasa prilo?i neto?ne, nepotpune ili la?ne identifikacijske podatke
 • da lobira oglašiva?e (klijente) EUROOGLASNIKa
 • da se oglašavaju na nekim drugim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na na?in da ih kontaktira putem telefona ili SMS poruka i nudi im svoje usluge ili usluge tre?ih strana
 • da krši pravila oglašavanja na na?in da koristi grafi?ke ili tekstualne forme, a bez da je za tu uslugu platio predvi?enu naknadu

Gore navedeni postupci su pravno ka?njivi, te ?e u takvim slu?ajevima EUROOGLASNIK poduzeti sve pravne mjere kako bi zaštitio sebe, svoje oglašiva?e i korisnike.

 

Osobni podaci

1. Ako ?elite koristiti ove stranice, morate osigurati da Vaši osobni/kontakt podaci (koji se primjenjuju u komunikaciji s tre?im stranama, ali i komunikaciji Vas i EUROOGLASNIKa) budu potpuni i to?ni. Vi tako?er garantirate da ste zakonito kompetentni koristiti ove stranice.

2. Vaši osobni podaci ostavljeni na stranici i/ili prikupljeni registracijom bit ?e korišteni samo kako bi upotpunili Vaše aktivnosti sa zainteresiranom tre?om stranom, te u svrhu obavještavanja Korisnika o aktivnostima i proizvodima EUROOGLASNIKa.

3. EUROOGLASNIK ?e nastojati pod gotovo svim uvjetima zaštititi privatnost svojih korisnika. Osobni podaci se koriste samo u svrhu komunikacije i poboljšanja naših usluga prema korisnicima i ne?e se dijeliti tre?im stranama bez prethodne dozvole korisnika. Korisnik se sla?e s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima EUROOGLASNIK i proizvodima EUROOGLASNIKa. Elektronska pošta mo?e povremeno sadr?avati i reklamne poruke tre?ih strana. Korisnik u bilo koje vrijeme mo?e pismeno zahtijevati da EUROOGLASNIK trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje poruka. U tom slu?aju EUROOGLASNIK korisniku zamrzava njegovu registraciju, što zna?i da korisnik više ne?e mo?i upotrebljavati sve funkcionalnosti na EUROOGLASNIK, a osobito ne one koje su namijenjene samo registriranim korisnicima

4. EUROOGLASNIK ima pravo upotrijebiti e-mail adresu oglašiva?a, koju oglašiva? navodi kao svoj osobni podatak, i to u svrhu iz to?ke 3 ovog ?lanka, slanje obavijesti o novoj ponudi, slanje newslettera, slanje obavijesti o posebnim ponudama, slanje obavijesti o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanim uz oglas koji je oglašiva? predao ili uz samo oglašavanje.

5. EUROOGLASNIK mo?e sadr?avati linkove prema drugim stranicama. Za vrijeme posjeta drugim stranicama ?iji se linkovi nalaze na EUROOGLASNIK, EUROOGLASNIK nije odgovoran za eventualne štete koje bi mogle nastati korištenjem tih stranica i korisnici prihva?aju pravila i regulacije stranice na kojoj se u tom trenutku nalaze. Korisnici time prihva?aju da EUROOGLASNIK nije razvio tu stranicu, te nema utjecaja na nju, i ne snosi odgovornost za sadr?aj koji je ondje objavljen.

6. EUROOGLASNIK na svojim stranicama mo?e koristiti cookieje i druge tehnologije kako bi korisnicima olakšao isporu?ivanje sadr?aja ovisno o njihovim podru?jima interesa ili analizirao karakteristike posjeta tako da optimizira sadr?aj koji je korisnicima zanimljiv. Prilikom pristupanja stranicama EUROOGLASNIKa, cookieji identificiraju parametre pretra?iva?a, no ne i samih korisnika. Pomo?u cookieja se ne mo?e otkriti osobni identitet korisnika. Ako korisnik u bilo kojem trenutku ?eli onemogu?iti spremanje cookieja na svojem ra?unalu ili ih izbrisati, potrebno je obnoviti postavke internetskog pretra?iva?a (informacije o na?inu brisanja i onemogu?avanja cookieja mogu?e je prona?i na pretra?iva?u odabirom izbornika „Help“). Više o cookiejima koji se koriste na EUROOGLASNIK saznajte ovdje. EUROOGLASNIK mo?e prikupljati informacije korištenjem „pikselskih oznaka“, „mre?nih signala“, „praznih GIF-ova“ ili sli?nih sredstava (zajedni?ki nazvanih „pikselske oznake“) koja omogu?uju saznati kada korisnici posje?uju stranice EUROOGLASNIKa ili kliknu na oglase.

7. Ako se ne sla?ete sa prethodnim ?lancima, savjetujemo Vam da ne koristite stranice EUROOGLASNIKa.

 

Sadr?aj stranica i Jamstvo

 

Sadr?aj stranica

EUROOGLASNIK je kreirao svoju internetsku stranicu s ciljem omogu?avanja najkvalitetnije usluge oglašiva?ima i potencijalnim kupcima. EUROOGLASNIK je napravio ove stranice sa velikom pozornoš?u i brigom za detalje. Svi oglasi i informacije vezane uz oglašavanje dolaze od tre?e strane (u daljnjem tekstu: oglašiva?a).

Oglašiva? je isklju?ivo odgovoran za sadr?aj oglasa što uklju?uje odgovornost za istinitost, to?nost, cjelovitost i kvalitetu informacija i sadr?aja oglasa, za obveze koje proizlaze iz sadr?aja oglasa, te odgovornost za povredu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva tre?ih osoba neovisno o na?inu na koji je oglas objavljen na EUROOGLASNIK.

Isklju?ena je bilo kakva odgovornost EUROOGLASNIKa za sadr?aj oglasa.

 

Jamstvo

EUROOGLASNIK ne jam?i:

1. to?nost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i legalnost ponu?enih proizvoda i/ili usluga

2. to?nost, potpunost i istinitost identifikacijskih podataka prikupljenih od strane korisnika prilikom predaje oglasa, nu?nih za internu evidenciju EUROOGLASNIKa

3. poslovnu sposobnost i ovlaštenje oglašiva?a u zaklju?ivanju ugovora o kupoprodaji, ispravnost, potpunost i to?nost osobnih podataka oglašiva?a, koje ti koristi u poslovanju

4. da na stranicama ne?e biti pogrešaka i/ili da ?e funkcionirati bez prekida u svakom trenutku

5. da ?e tre?a strana legalno koristi ove stranice cijelo vrijeme.

6. da sadr?aj na EUROOGLASNIK ne?e biti prezentiran bez pogrešaka te da implementacija takvog sadr?aja ne?e narušavati patente, autorska prava, ?ig ili ostala prava tre?ih osoba.

Neki od oglasa kao kontakt telefone imaju brojeve sa posebnom tarifom (koji po?inju sa 060, 061 i sl.), te je u njima jasno istaknuta cijena poziva po minuti. Kako bi se sprije?ile eventualne nepravilnosti na štetu korisnika, EUROOGLASNIK savjetuje sve korisnike da s pozornoš?u kontaktiraju oglašiva?e koji koriste takve brojeve.

 

Završne odredbe

Korištenje cookiesa

Korisnici su du?ni provjeriti da li njihov browser prihva?a cookies koji su neophodni za nesmetano korištenje stranice. Ukoliko cookies na Vašem ra?unalu nisu uklju?eni, EUROOGLASNIK nije u mogu?nosti u potpunosti izvršiti zatra?enu uslugu, te ne odgovara i ne uva?ava naknadne reklamacije koje su vezane uz posljedice ne uklju?ivanja cookiesa.

Promjene uvjeta korištenja

EUROOGLASNIK zadr?ava sva prava na to da prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida izgled, sadr?aj i uvjete korištenja EUROOGLASNIK kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni dio bez obveze prethodne najave.

Vaša je odgovornost upoznati se s takvim izmjenama. Nastavak korištenja sadr?aja i usluga na ovim stranicama kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni dio, i nakon objave izmjena, predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.

Ovaj ugovor se primjenjuje dok ga jedna od stranaka ugovora ne raskine. Vi mo?ete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku na na?in da prestanete koristiti  internetske stranice EUROOGLASNIKa.

 

Sudska nadle?nost

Hrvatsko pravo je mjerodavno za tuma?enje i primjenu pravnih pitanja vezanih uz gore navedene uvjete korištenja stranica EUROOGLASNIKa, a stvarno nadle?ni sud u Zlataru je isklju?ivo nadle?an za sve zahtjeve i sporove nastale uslijed korištenja predmetnih materijala.

Molimo Vas, da pa?ljivo pro?itate uvjete korištenja stranica EUROOGLASNIK.

Pristupanjem i korištenjem sadr?aja stranica EUROOGLASNIK, potvr?ujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihva?ate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji na?in ne sla?ete i ne prihva?ate sljede?e uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica. Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama EUROOGLASNIK primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni. Pristupanjem i korištenjem sadr?aja stranica EUROOGLASNIK , potvr?ujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihva?ate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji na?in ne sla?ete i ne prihva?ate sljede?e uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica