FAQ / Pomo?

 

FAQ / Pomo?

Kako postati korisnik?

Fizi?ke osobe 

Fizi?ka osoba treba se registrirati kao FIZI?KA OSOBA da bi postala korisnik na Euro Oglasniku.

Registracija je jednostavna i potpuno besplatna, a oduzet ?e Vam svega nekoliko minuta.

Aktivacijom funkcije "Registracija / FIZI?KE OSOBE" otvorit ?e se registracijski obrazac u koji je potrebno upisati tra?ene podatke.

Nakon što popunite obrazac na Vašu elektroni?ku poštu ?e biti poslan e-mail za potvrdu Vaše e-mail adrese unutar koga je link za aktivaciju korisni?kog ra?una.

Klikom na link za aktivaciju je dovršen proces registracije, i odmah mo?ete po?eti sa oglašavanjem.

Registracijskom obrascu mo?ete pristupiti i ako kliknete ovdje!

 

Pravne osobe (obrt, d.o.o., d.d.)

Pravna osoba (agencija za posredovanje u prometu nekretninama,auto ku?a,music shop...) treba se registrirati kao PRAVNA OSOBA da bi postala korisnik na Euro oglasniku.

Registracija je jednostavna i potpuno besplatna, a oduzet ?e Vam svega nekoliko minuta.

Aktivacijom funkcije "Registracija / PRAVNE OSOBE" otvorit ?e se registracijski obrazac u koji je potrebno upisati tra?ene podatke.

Nakon što popunite obrazac na Vašu elektroni?ku poštu ?e biti poslan e-mail za potvrdu Vaše e-mail adrese unutar kojega je link za aktivaciju korisni?kog ra?una.

Klikom na link za aktivaciju je dovršen proces registracije, i odmah mo?ete po?eti sa oglašavanjem.

Registracijskom obrascu mo?ete pristupiti i ako kliknete ovdje!

Registracija korisnika

Kako aktivirati svoj korisni?ki ra?un?

Nakon što popunite registracijski obrazac, na Vašu e-mail adresu je poslana obavijest o registraciji, u kojoj se nalazi aktivacijski link na koji trebate kliknuti kako bi aktivirali Vaš ra?un na portalu Eurooglasnik.com.

Tek nakon toga mo?ete po?eti sa postavljanjem Vaših oglasa.

 

Ako se jednom registriram koliko dugo ?e moj ra?un biti aktivan?

Vaš korisni?ki ra?un ima neograni?eno trajanje, bez obzira na to da li ga aktivno koristite ili ne. Iako veliki broj privatnih osoba nema toliko u?estalu potrebu za oglašavanjem, nakon du?eg perioda pauze mo?i ?e uspješno da oglase predmet ili uslugu na Euro oglasniku, bez ponovne registracije.

 

Kako promijeniti svoje kontakt informacije?

Nakon što se prijavite na Vaš ra?un, kliknite i otvorite karticu "Moj ra?un" gdje mo?ete promijeniti sve Vaše podatke, osim Korisni?kog imena .

Promjenom kontakt podataka na ovoj kartici, mijenjate i kontakt podatke u ve? postavljenim oglasima.

 

Što ako na stranici "Moj ra?un" promijenim e-mail adresu?

Ukoliko na stranici "Moj ra?un" promijenite e-mail adresu ona ?e biti a?urirana i u ve? postavljenim oglasima.

 

Kako da promjenim svoju lozinku?

Nakon što se prijavite na Vaš ra?un, kliknite i otvorite karticu "Informacije o ra?unu" gdje mo?ete jednostavno promijeniti Vašu lozinku upisivanjem nove lozinke.

 

Zaboravio/la sam lozinku, što da radim?

Potrebno je da u obrascu za Prijavu kliknete na link "Zaboravili ste lozinku?", nakon ?ega ?e Vam se otvoriti prozor u kojem upišete Vašu e-mail adresu koju ste koristili prilikom registracije na portal Eurooglasnik.com.

Na Vašu e-mail adresu sti?i ?e obavijest sa aktivacijskim linkom za novu lozinku.

Kliknite na aktivacijski link kako bi otvorili prozor u kojem jednostavno upišete novu lozinku, koju ?ete ubudu?e koristiti.

Objava oglasa

Da bi mogli unijeti oglas, potrebno se registrirati. Kada se jednom registrirate, potrebno je prijaviti se i kliknuti na link 'Predaj oglas'.

Nakon toga se predaja oglasa odvija kroz nekoliko koraka:

 

1. Odaberi kategoriju

Prikazati ?e Vam se popis kategorija i podkategorija u koje mo?ete uvrstiti Vaš oglas. Morate odabrati i kliknuti na jednu od njih kako bi mogli prije?i na sljede?i korak. Kliknite zatim na znak "Slijede?i korak".

 

2. Odaberi Paket

Odaberite i kliknite na jedan od ponu?enih Paketa (samo kod postavljanje prvog oglasa u Paketu). Zatim kliknite na gumb "Odaberite paket".

 

3. Unesi oglas

Ispunite obrazac sa potrebnim podacima. Ispunite obavezna polja ozna?ena zvjezdicom (*) kako biste mogli predati oglas. Kliknite zatim na gumb "Slijede?i korak".

 

4. Dodaj fotografije

Pridru?ite slike Vašem oglasu. Mo?ete ih pregledati, brisati i mijenjati im redoslijed pojavljivanja u oglasu. Kliknite zatim na gumb "Slijede?i korak".

Preporu?amo kvalitetne fotografije veli?ine 800 x 600 px ili 1024 x 768 px. Ukoliko imate problema s unosom najvjerojatnije su Vaše fotografije prevelike pa preporu?amo da ih konvertirate s nekim od editora za fotografije.

 

5. Dodatne opcije

U ovom koraku mo?ete izabrati dodatne opcije (Istaknuti oglas, zadati prioritet oglasa, ...) kako bi istaknuli i pozicionirali Vaš oglas.

Preporu?ujemo Vam da si dodatno istaknete oglas odabirom jedne od ponu?enih opcija. Isticanje oglasa zna?ajno pridonosi pregledavanju Vašeg oglasa te samim time i pove?ava broj upita potencijalnih kupaca.

Kliknite zatim na znak "Slijede?i korak".

 

6. Pregled oglasa

Ovdje mo?ete pregledati kompletan oglas sa slikama i po potrebi promijeniti pojedine stavke.

Nakon toga kliknite na znak "Odobrite oglas" i Vaš oglas ?e biti predan.

 

7. Obavijest o predaji oglasa

Ovdje Vam se prikazuje obavijest o uspješnoj predaji oglasa, sa direktim linkom na oglas.

NAPOMENA: Oglas mo?ete mijenjati i nakon objave, iz svoje korisni?ke stranice.

Tipovi oglasa

Što je to besplatan, a što istaknuti oglas?

 

Besplatan oglas 

Tip oglasa koji se ne napla?uje, koji ima bijelu pozadinu, te u rezultatima pretrage nije posebno istaknut.

 

Istaknuti oglas

( nadogradnja oglasa tipa Istaknuti, Pozicionirani, Gold, Silver proriteti ) su dodatne opcije oglasa.

Oglasi s tim opcijama su dodatno naglašeni ili pozicionirani, ovisno o na?inu isticanja ( pozadina u boji, traka s natpisom, top pozicija ) i u rezultatima pretrage se uvijek pojavljuje uo?ljivo istaknuti ili na top poziciji, te tako pove?avaju šanse da br?e prodate Vaše robe i usluge.

 

Prilikom postavljanja oglasa ne mogu prona?i gdje se nalazi 'tip oglasa'?

Svi oglasi su po definiciji besplatni, a kod postavljanja oglasa u koraku "Dodatne opcije" imate mogu?nost izbora opcija isticanja i prioriteta ( Istaknuti oglas, Pozicionirani oglas, Gold prioritet, te Silver prioritet ).

Korisni?ka stranica

Što je to korisni?ka stranica?

Korisni?ka stranica je stranica, odnosno alat kojim se omogu?ava potpuna kontrola vlastitih oglasa:

  •   izmjena sadr?aja, slika, obnavljanje i brisanje oglasa ...
  •   izmjena vlastitih korisni?kih podataka (kontakt podaci, lozinka,...)
  •   pretra?ivanja po svim objavljenim oglasima (spremljeni oglasi,...)

Postavljanje / Izmjena oglasa

Koliko oglasa mogu postaviti?

Fizi?ke osobe mogu postaviti neograni?en broj oglasa, osim ako je eventualno u pojedinim kategorijama taj broj ograni?en ili kako je definirano u odabranom Paketu oglašavanja.

Pravne osobe mogu postaviti broj oglasa kako je definirano u odabranom Paketu oglašavanja.

 

U kojim slu?ajevima se oglas ne odobrava?

  • U slu?aju unošenja o?igledno neto?nih podataka (predaja oglasa u pogrešnu kategoriju, opisi ili cijena predmeta oglašavanja je neispravna...)
  • Ukoliko opis sadr?i linkove komercijalne usluge ili internet stranice, oglase drugog predmeta ili navo?enje vulgarnog sadr?aja.
  • U slu?aju dupliranja ve? postoje?ih oglasa na našem portalu (identi?an oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmenjenim uvjetima...)

Prilikom postavljanja oglasa, oglas nije spremljen i dobijam obavijest da moram unijeti numeri?ke podatke?

Provjerite da li prilikom unosa podataka u obrazac za postavljanje oglasa, polja popunjavate ispravno. Naime, ?esto se doga?a da u npr. polje Površina, iznos površine zemljišta unesete u slijede?em obliku 4.500, dok bi trebalo da piše 4500 (bez to?ke).

Ukoliko su polja pogrešno popunjena, pojavljuje se poruke o grešci i na taj na?in Vam skre?e pa?nju gde postoji problem kako bi pravilno popunili polja.

 

Kako da izmjenim postavljeni oglas?

Nakon što se prijavite na Vaš korisni?ki ra?un, za izmjenu postavljenog oglasa potrebno je da kliknete na karticu i otvorite karticu "Moji oglasi".

Ovdje mo?ete mijenjati aktivne oglase pomo?u ikonica u koloni "Akcija", koju ?ete prona?i sa desne strane svakog oglasa.

Postoji nekoliko ikonica za razne akcije: 'Uredite', 'Uredite slike', 'Uredi opcije oglasa', 'Ozna?i kao Prodano', 'Ozna?i kao Iznajmljeno' i 'Izbrišite'.

Klikom na odre?enu ikonicu otvori?e Vam se prozor za postavljanje oglasa sa popunjenim podacima, koje zatim mo?ete izmjeniti i klikom na gumb „Spremii“ potvrditi izmjenu.

 

Kako obrisati oglas?

Nakon što se prijavite na Vaš ra?un, za brisanje oglasa potrebno je kliknuti na karticu "Moji oglasi". Ovdje mo?ete brisati aktivne oglase pomo?u ikonice 'Izbrišite' u koloni "Akcija", koju ?ete prona?i sa desne strane svakog oglasa.

 

Da li mogu produ?it trajanje oglasa ako oglas istekne?

Nakon isteka, svaki se oglas mo?e neograni?en broj puta obnoviti. Kad Vam oglas istekne, on se na Vašoj korisni?koj stranici prebacuje iz aktivnih u istekle oglase, te se pojavljuje nova ikonica 'Obnovi'. Klikom na ikonicu 'Obnovi', ukoliko niste postavili maksimalan broj oglasa definiranih paketom oglašavanja, oglas mo?ete obnoviti u dva koraka - samo u dva klika, brzo i jednostavno.

 

Koliko dana traju obnovljeni oglasi?

Oglasi se postavljaju i obnavljaju na period od 30 dana ili kako je definirano u odabranom Paketu oglašavanja.

 

Kako mogu znati koliko mi je puta oglas pregledan?

Na Vašoj korisni?koj stranici, u Vašim aktivnim oglasima, u koloni "Broj posjeta" mo?ete pro?itati podatke o ukupnom broju pregleda oglasa. Tako?er, i na svakoj stranici s detaljima oglasa mo?ete pro?itati podatke o ukupnom broju pregleda tog oglasa.

 

Što ozna?ava broj pregleda oglasa?

Broj pregleda oglasa pokazuje koliko puta su posjetioci portala otvorili i pogledali oglas.

 

Što da radim ukoliko neko zloupotrijebi broj telefona ili e-mail u oglasu?

U tom slu?aju neophodno je da nam se obratite putem kontakt obrasca iz oglasa u kojem su zlouporabljeni Vaši kontakt podaci. Ovaj obrazac se nalazi u korisnim linkovima unutar svakog oglasa pod nazivom 'Prijavite ovaj oglas kao zlouporabu'.

Nakon provjere ispravnosti kontakt podataka u tom oglasu, obrisa?emo taj oglas.

 

Što zna?i opcija 'Prijavite ovaj oglas kao zlouporabu' u korisnim linkovima u nekom oglasu?

Ova opcija slu?i kako bi doprinjela kvaliteti sadr?aja portala Eurooglasnik.com, kako bi nam Vi skrenuli pa?nju na oglase koji sadr?e neto?ne podatke, koji su duplicirani, oglašavaju više predmeta ili su oglasi sumnjivih ili la?nih podataka.

 

Kako da prijavim sumnjivi oglas?

Sumnjivi oglas mo?ete prijaviti pomo?u obrasca 'Prijavite ovaj oglas kao zlouporabu' koji se nalazi u korisnim linkovima na lijevoj strani oglasa koji ?elite prijaviti.

 

?emu slu?i i kako se koristi kreditni kalkulator?

Kreditini kalkulator se koristi kao pomo? prilikom izra?unavanja rate otplate kredita ukoliko su Vam poznati ostali uvjeti kredita.

E-mail obavijesti

Zašto ne dobijam obavijesti o novim oglasima na e-mail, a prijavljen sam?

Mogu?e je da poruke sti?u u Vaš spam folder, pa je u tom slu?aju potrebno da e-mail adresu sa koje Vam šaljemo poruke, sa?uvate u kontaktima ?ije poruke primate u Vaš inbox. Tako?er, ?esto se dešava da se, prilikom prijavljivanja da primate obavijesti sa novim oglasima na e-mail, zamijene slova ili brojevi u nazivu e-maila.

Ukoliko ste sigurni da su prethodna dva uvjeta ispunjena, provjerite da li Vaš mailbox (poštanski sandu?i?) nije pun, te da zbog toga više nema prostora da prima nove emailove.

 

Kako da odjavim primanje obavijesti o novim oglasima na e-mail?

Prvi na?in je da se prijavite na Vaš ra?un, gdje kliknete i otvorite stranicu "Email obavijesti", te u njoj kliknete na opciju za odjavljivanje (Izbrišite), a drugi na?in je da, u e-mailu sa novom obavijesti koji dobijete, kliknete na link s opcijom za odjavljivanje.

 

Promijenio sam e-mail adresu, ali ?elim i dalje primati obavijesti s vašeg portala, što da radim?

Potrebno je da se prijavite na Vaš ra?un, gdje kliknete i otvorite karticu "Informacije o ra?unu", te u njoj promijenite Vašu e-mail adresu. Vaše Korisni?ko ime ?e ostati isto.

Poslovna ZONA

Prodajna stranica - Poslovna ZONA

Pravne osobe ?ija je djelatnost prodaja ili usluge (npr. agencije za posredovane u prometu nekretninama ili saloni rabljenih automobila) registracijom na Euro Oglasniku dobijaju svoju Prodajnu stranicu u "Poslovnoj ZONI" koja ima napredne mogu?nosti oglašavanja , a?uriranja oglasa i predstavljaju se kupcima punim nazivom tvrtke, logom i kontaktnim podacima te se pojavljuju u listi Pravnih osoba u "Poslovnoj ZONI".

?elite li se odmah registrirati kao Pravna osoba kliknite ovdje!

Fizi?ke osobe svoj korisni?ki ra?un mogu odmah otvoriti ovdje!

O nama

Što je Euro oglasnik?

Euro oglasnik je regionalni oglasni portal.

U doba kada je poslovanje bez interneta teško zamisliti a nekima ?ak i nemogu?e, oglašavanje je klju?an dio marketinga i plasmana proizvoda.

Euro Oglasnik nudi kvalitetno i povoljno oglašavanje s velikim brojem kategorija i lako?om pretrage.

Euro Oglasnik je portal na kojem mo?ete prodavati, iznajmljivati ili kupovati.Cilj tvrtke jest ponuditi izravno povezivanje kupca i prodavatelja odre?enog proizvoda kako bi se pove?ala efikasnost i smanjili troškovi oglašavanja.

Na portalu Eurooglasnik.com korisnici predaju oglase, a potencijalni kupci pregledavaju navedene oglase kako bi došli do proizvoda koji tra?e.

Euro Oglasnik ?eli uspostaviti pošten i korektan odnos prema oglašiva?ima i korisnicima te je otvoren za sve primjedbe, konstruktivne kritike, pohvale i prijedloge. Euro oglasnik dati ?e sve od sebe da svaki eventualni problem, nesuglasicu ili nesporazum riješi na ljubazan i profesionalan na?in.